25.5.2021
Autor článku:

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť HÍLEK a spol. a.s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 36 239 542, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10170/T zodpovedná osoba/kontaktné údaje: hilek.gdpr@hilek.sk, spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), pričom pri spracúvaní osobných údajov sa zaväzuje dodržiavať tieto základné zásady:

  • Zásada zákonnosti

Osobné údaje spracúva len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

  • Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje získava iba na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

  • Zásada minimalizácie osobných údajov

Osobné údaje spracúva v primeranom, relevantnom a obmedzenom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

  • Zásada správnosti

Spracúva iba správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia.

  • Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje uchováva vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

  • Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje spracúva spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

  • Zásada zodpovednosti

Osobné údaje spracúva v súlade s dobrými mravmi a koná spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. Zodpovedá za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.