25.5.2021
Autor článku:

Podmienky spracúvania osobných údajov

Spoločnosť HÍLEK a spol., a. s., so sídlom Vajanského 24, 905 01 Senica, IČO: 36 239 542, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10170/T, kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: hilek.gdpr@hilek.sk (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje Vás – zákazníkov a/alebo potencionálnych zákazníkov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon“),

a to v rámci nasledovných podnikateľských činností:

 • predaj a servis vozidiel značky Škoda, Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, SEAT, Hyundai
 • servis vozidiel
 • požičovňa vozidiel
 • autobazár
 • marketing, zasielanie informačných SMS správ, zisťovanie spokojnosti zákazníkov
 • marketingové akcie
 • súťaž
 • development/realitná činnosť
 • stavebná činnosť
 • zabezpečenie bezpečnosti majetku a osôb kamerovým systémom
 • sociálne siete
 • cookies

Služby, ktoré Spoločnosť poskytuje nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov. Spoločnosť spracúva osobné údaje osôb, ktoré sú staršie ako 16. rokov.

Pri činnostiach súvisiacich s poskytovaním služieb v oblasti STK, EK, KO a súvisiaceho marketingu majú k osobným údajom prístup aj ďalší sprostredkovatelia so skupiny HÍLEK – spoločnosti:

 • HÍLEK STK Senica, s.r.o., Vajanského 24 905 01 Senica, IČO 36233366
 • HÍLEK group a.s., Vajanského 24 905 01 Senica, IČO 44233094

Účelom spracúvania osobných údajov je vykonávanie činností a plnenie povinností v oblasti technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok. Spoločnosť a jej sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na vyššie uvedený účel v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, adresa trvalého pobytu, údaje v rozsahu preukazu totožnosti.

Spoločnosť a jej sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Lehoty sú vymedzené zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR. Spracúvanie je založené na základe objednávky a následne je vykonávané podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príjemcom osobných údajov je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Príslušný Okresný úrad, Iný oprávnený subjekt na účely konania podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo na účely odborného dozoru podľa tohto zákona.

PREDAJ VOZIDIEL ZNAČKY Škoda, Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá,  SEAT, Hyundai

V rámci predaja vozidiel Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ a v niektorých prípadoch aj ako sprostredkovateľ. Spoločnosť získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, spracúva ich v dokumentovej aj v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť. V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s predajom vozidiel na tieto účely:

 • Realizácia predzmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón,  prípadne podpis a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete (napr. účel kúpy vozidla), a to na účely vybavenia Vašej požiadavky pri prejavení záujmu o kúpu vozidla (napr. dopyt na vozidlo, žiadosť o cenovú ponuku,  skúšobná / predvádzacia jazda, atď.). Spoločnosť zároveň môže evidovať dokumenty, ktoré v rámci tohto predzmluvného vzťahu vzniknú.

Za týmto účelom Spoločnosť získané osobné údaje spracúva po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu sú údaje vymazané, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Realizácia zmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely uzatvorenia, plnenia a evidencie uzatvorenej zmluvy (kúpnej zmluvy, alebo inej zmluvy v súvislosti s predajom vozidiel) alebo objednávky, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu: 10 rokov, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť obchodní partneri:

 • značky vozidiel ŠKODA: ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215,
 • značky vozidiel SEAT, Volkswagen: Porsche Slovakia, spol. s.r.o. so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31362788,
 • značky vozidiel Hyundai: Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 858 692
 • Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj advokátom, audítorom a iným príjemcom v zmysle osobitných predpisov.

Spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktných osôb svojich zákazníkov, napr. ak príde odovzdať / prevziať Vaše vozidlo, respektíve inak konať vo Vašom mene, Vami poverená osoba (napríklad zamestnanec, alebo rodinný príslušník, atď.) a napr. podpíše konkrétny dokument. V tomto prípade Spoločnosť bude spracúvať aj osobné údaje tejto kontaktnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis, prípadne iný údaj ktorý poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov tejto kontaktnej osoby napr. ako ďalšej zmluvnej strany (svojho zákazníka) je plnenie / realizácia daného úkonu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktnej osoby po dobu trvania predmetného vzťahu, resp. po dobu uchovania kontaktnou osobou podpísaného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi (napr. ak sa jedná o dokumenty z predzmluvného vzťahu 1 rok, ak o dokumenty zo zmluvného vzťahu 10 rokov).

Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, na spracúvaní osobných údajov kontaktnej osoby ako ďalšej zmluvnej strany (resp. svojho zákazníka) pre plnenie konkrétneho úkonu.

Na toto spracúvanie teda nie je potrebný súhlas.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Evidencia zákazníkov v rámci predaja vozidiel značky Škoda:

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom evidencie Vašej osoby ako zákazníka / potencionálneho zákazníka, alebo kontaktnej osoby, najmä z dôvodu zachytenia údajov týkajúcich sa histórie využitých služieb počas návštev u Spoločnosti, a to na základe existujúceho predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, na právnom základe podľa a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, nakoľko evidenciu svojich zákazníkov považuje Spoločnosť za svoj oprávnený záujem.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu trvania / evidencie tohto vzťahu (v prípade predzmluvných vzťahov 1 rok, v prípade zmluvných vzťahov 10 rokov), v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete (napr. účel kúpy vozidla).

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté advokátom, audítorom a iným príjemcom v zmysle osobitných predpisov.

 • Evidencia zákazníkov v rámci predaja vozidiel značky SEAT, Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom evidencie Vašej osoby ako zákazníka / potencionálneho zákazníka, alebo kontaktnej osoby, najmä z dôvodu zachytenia údajov týkajúcich sa histórie využitých služieb počas návštev u Spoločnosti, a to na základe existujúceho predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, na právnom základe podľa a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, nakoľko evidenciu svojich zákazníkov považuje Spoločnosť za svoj oprávnený záujem.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu trvania / evidencie tohto vzťahu (v prípade predzmluvných vzťahov 1 rok, v prípade zmluvných vzťahov 10 rokov), v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete (napr. účel kúpy vozidla).

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté advokátom, audítorom a iným príjemcom v zmysle osobitných predpisov.

 • Evidencia zákazníkov v rámci predaja vozidiel značky Hyundai:

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom evidencie Vašej osoby ako zákazníka / potencionálneho zákazníka, alebo kontaktnej osoby, najmä z dôvodu zachytenia údajov týkajúcich sa histórie využitých služieb počas návštev u Spoločnosti, a to na základe existujúceho predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, na právnom základe podľa a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, nakoľko evidenciu svojich zákazníkov považuje Spoločnosť za svoj oprávnený záujem.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu trvania / evidencie tohto vzťahu (v prípade predzmluvných vzťahov 1 rok, v prípade zmluvných vzťahov 10 rokov), v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete (napr. účel kúpy vozidla).

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté advokátom, audítorom a iným príjemcom v zmysle osobitných predpisov.

 • Sprostredkovanie poistných produktov: poistenie a zaistenie

Pri realizácii predaja vozidiel Spoločnosť ako tipér Vám sprostredkúva možnosť využitia poistných produktov: poistenie a zaistenie, od poisťovacích a zaisťovacích spoločností http://www.centrumpoistenia.sk/partneri/, prostredníctvom sprostredkovateľa: CENTRUM POISTENIA, s.r.o., IČO: 36 784 958.

Za účelom sprostredkovania poskytnutia poistného produktu (uzatvorenia poistnej zmluvy), Spoločnosť ako ďalší sprostredkovateľ (subdodávateľ) získa Vaše osobné údaje priamo od Vás, v rozsahu Vášho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, ktoré poskytne sprostredkovateľovi a ten prevádzkovateľovi – poisťovacej spoločnosti. Spoločnosť Vaše osobné údaje ďalej nespracúva a neuchováva. Akým spôsobom spracúvajú Vaše osobné údaje jednotlivý prevádzkovatelia sa môžete dozvedieť na ich webových stránkach uvedených nižšie.

Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Teda na spracúvanie Vašich osobných údajov na uvedený účel nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko toto spracúvanie sa realizuje v rámci plnenia predzmluvných vzťahov medzi Vami a prevádzkovateľom. Spoločnosť v tomto vzťahu vystupuje ako subdodávateľ (ďalší sprostredkovateľ).

V prípade Vašej žiadosti/záujmu o niektorý poistný produkt (uzatvorenie poistnej zmluvy), Spoločnosť poskytne Vaše osobné údaje sprostredkovateľovi CENTRUM POISTENIA, s.r.o., IČO: 36 784 958 a prevádzkovateľom, ktorými sú poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti (resp. Vami vybraná poisťovacia spoločnosť):

Aktuálny zoznam poisťovní je dostupný na: http://www.centrumpoistenia.sk/partneri/.

 • Sprostredkovanie finančného produktu: finančný leasing

Spoločnosť pri realizácii predaja vozidiel Vám sprostredkúva možnosť využitia finančného leasingu od spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO: 31341438.

Za účelom sprostredkovania poskytnutia finančného leasingu Spoločnosť v pozícií tipéra (ako sprostredkovateľ) získa Vaše osobné údaje priamo od Vás, v rozsahu Vášho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, a  to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Teda na spracúvanie Vašich osobných údajov na uvedený účel nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko toto spracúvanie sa realizuje v rámci plnenia predzmluvných vzťahov medzi Vami a prevádzkovateľom. Spoločnosť v tomto vzťahu vystupuje ako sprostredkovateľ prevádzkovateľa.

Spoločnosť poskytne Vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu, na uvedený účel prevádzkovateľovi – VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO: 31341438. Spoločnosť Vaše osobné údaje ďalej nespracúva a neuchováva. Akým spôsobom spracúva Vaše osobné údaje prevádzkovateľ sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke: https://www.vwfs.sk/oou#ochrana-osobnych-udajov-vwfs-slovensko.

 • Spracovanie účtovných dokladov

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov a plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Teda na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady). Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov a po dobu danú príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov. Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Vymáhanie právnych nárokov, pohľadávok a vybavenie sťažností

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj napríklad za účelom preukazovania, vymáhania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného relevantného dokumentu (napr. faktúry), a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnej zmluvy alebo iného relevantného dokumentu a po dobu 10 rokov, resp. po dobu vymáhania svojich právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu / sťažnosti / žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané v rozsahu Vášho podnetu / sťažnosti / žiadosti, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to po dobu 1 roka od vybavenia Vášho podania. Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

SERVIS VOZIDIEL

V súvislosti s poskytovaním služieb servisu vozidiel Spoločnosť ako prevádzkovateľ a v niektorých prípadoch aj ako sprostredkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, spracúva ich v dokumentovej aj v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť. V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním týchto servisných služieb:

 • realizácia servisu
 • realizácia záručného a pozáručného servisu
 • zapožičanie vozidla pri návšteve servisu
 • príprava vozidla na STK a EK
 • sezónne uskladnenie pneumatík
 • predaj originálneho príslušenstva a náhradných dielov
 • odťah vozidla
 • 24 hodinová pomoc na ceste
 • zvolávacie akcie pre značky vozidiel Škoda, Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, SEAT, Hyundai
 • riešenie poistných udalostí

Spoločnosť pri poskytovaní vyššie uvedených služieb spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely:

 • Realizácia predzmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, údaje o vozidle (výrobca a model vozidla, EČV, VIN, dátum prvej registrácie, platnosť STK a EK),  a to na účely vybavenia Vašej požiadavky pri prejavení záujmu o servisnú službu (napr. objednávky servisnej služby, objednávky náhradného dielu, žiadosti o kalkuláciu/cenovú ponuku servisnej služby). Spoločnosť zároveň môže evidovať dokumenty, ktoré v rámci tohto predzmluvného vzťahu vzniknú.

Za týmto účelom Spoločnosť získané osobné údaje spracúva po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu sú údaje vymazané, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

V súvislosti s autorizovaným servisom Spoločnosť aj ako sprostredkovateľ zároveň spracúva Vaše osobné údaje pre prevádzkovateľa: Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, za účelom evidencie dodaných inteligentných náhradných dielov, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, na dobu: 10 rokov.

 • Realizácia zmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely realizácie servisnej služby, evidencie a plnenia uzatvorenej zmluvy (napr. servisnej zmluvy), objednávky servisnej služby, zákazkového listu, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis, údaje o vozidle (výrobca a model vozidla, EČV, VIN, dátum prvej registrácie, platnosť STK a EK).

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu 10 rokov, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt (napr. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré vedie Register prevádzkových záznamov vozidiel, v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 • Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktných osôb svojich zákazníkov, napr. ak príde odovzdať / prevziať Vaše vozidlo na servis Vami poverená osoba (napríklad zamestnanec, alebo rodinný príslušník) a podpíše preberací protokol, alebo zákazkový list, prípadne iný dokument. V tomto prípade Spoločnosť bude spracúvať aj osobné údaje tejto kontaktnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis, prípadne iný údaj ktorý poskytne, a to za účelom spracúvania osobných údajov tejto kontaktnej osoby ako ďalšej zmluvnej strany (svojho zákazníka) pre plnenie servisného úkonu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktných osôb po dobu uchovania daného dokumentu, ktorý podpíše v súlade s osobitnými predpismi (napr. v prípade objednávky servisnej služby, alebo zákazkového listu 10 rokov).

Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, na spracúvaní osobných údajov kontaktnej osoby ako ďalšej zmluvnej strany (resp. svojho zákazníka) pre plnenie servisného úkonu. Na toto spracúvanie teda nie je potrebný súhlas.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Evidencia zákazníkov v rámci servisu vozidiel

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom evidencie Vašej osoby ako zákazníka / potencionálneho zákazníka, alebo kontaktnej osoby, najmä z dôvodu zachytenia údajov týkajúcich sa histórie využitých služieb počas návštev u Spoločnosti (servisná história), a to na základe existujúceho predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, na právnom základe podľa a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, nakoľko evidenciu zákazníkov považuje Spoločnosť za svoj oprávnený záujem.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu trvania / evidencie tohto vzťahu (v prípade predzmluvných vzťahov 1 rok, v prípade zmluvných vzťahov 10 rokov), v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, údaje o vozidle (výrobca a model vozidla, EČV, VIN, dátum prvej registrácie, platnosť STK a EK).

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Zvolávacie akcie pre značky vozidiel Škoda, Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, SEAT, Hyundai. Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom Vášho informovania o zvolávacej akcii a pozvania do servisu (napr. v prípade výrobnej poruchy vozidla), a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, VIN číslo vozidla. Jedná sa o tzv. bezpečnostnú servisnú akciu / zvolávaciu akciu. Osobné údaje získala Spoločnosť priamo od Vás pri zakúpení vozidla a spracúva ich po dobu 10 rokov.

Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva bez Vášho súhlasu, nakoľko právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Informovanie zákazníkov o zvolávacej akcií a návšteve servisu je oprávneným záujmom Spoločnosti najmä z dôvodu bezpečnosti zákazníkov a tretích osôb ktoré taktiež využívajú dané vozidlo. Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Nakoľko niektoré poruchy vozidiel môžu byť tak vážne, že bez ich opravy by mohol byť ohrozený Váš život, zdravie a bezpečnosť, ako aj osôb, ktoré s Vami vozidlo využívajú, právnym základom je v niektorých prípadoch aj čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR, „spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.“

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt (napr. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, štátny dopravný úrad, ako príslušný správny orgán vo veciach opatrení na zabezpečenie zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek podľa § 99 písm. o) pätnásteho a osemnásteho bodu zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 • Riešenie poistných udalostí

Spoločnosť ako autorizovaný servis vozidiel značiek Škoda, Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, SEAT, Hyundai Vám – svojim zákazníkom sprostredkúva možnosť riešenia, resp. vybavenia poistných udalostí s týmito poisťovňami, v ktorých má zákazník povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijne poistenie :

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom riešenia Vašich poistných udalostí:

 • vykonávanie obhliadok a opráv vozidiel v súvislosti s opravami vozidiel havarijne poistených / PZP u niektorej z vyššie uvedenej poisťovne a
 • vykonávanie obhliadok a opráv motorových vozidiel, ktoré sú poškodené Vami, ak ste poistený u niektorej z vyššie uvedenej poisťovne.

Za vyššie uvedeným účelom Spoločnosť ako sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje pre vyššie uvedené poisťovne ako prevádzkovateľov, v rozsahu najmä: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, podpis, bankový účet, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikácia poistených vecí, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, číslo a deň vydania vodičského preukazu a zoznam vodičských oprávnení.

V prípade riešenia poistných udalostí s poisťovňami: ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a. s., UNION poisťovňa, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., AXA pojišťovna a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu, Spoločnosť Vaše osobné údaje poskytuje aj sprostredkovateľovi: Audatex Slovakia, s.r.o., IČO: 35891106, za účelom overenia kalkulácie opravy pre vyššie uvedené poisťovne.

 • Spracovanie účtovných dokladov

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov a plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Teda na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady). Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov a po dobu danú príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov. Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Vymáhanie právnych nárokov, pohľadávok a vybavenie sťažností

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj napríklad za účelom preukazovania, vymáhania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného relevantného dokumentu (napr. faktúry), a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnej zmluvy alebo iného relevantného dokumentu a po dobu 10 rokov, resp. po dobu vymáhania svojich právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané v rozsahu Vášho podnetu / sťažnosti / žiadosti, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to po dobu 1 roka od vybavenia Vášho podania. Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

POŽIČOVŇA VOZIDIEL

V súvislosti s poskytovaním služieb autopožičovne Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, spracúva ich v dokumentovej aj v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť. V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb autopožičovne na tieto účely:

 • Realizácia predzmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, a to na účely komunikácie s Vami v súvislosti s vybavením Vašej požiadavky pri prejavení záujmu o požičanie vozidla (napr. žiadosť o kalkuláciu/cenovú ponuku). Spoločnosť zároveň môže evidovať dokumenty, ktoré v rámci tohto predzmluvného vzťahu vzniknú.

Za týmto účelom Spoločnosť získané osobné údaje spracúva po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu sú údaje vymazané, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Realizácia zmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely evidencie a plnenia uzatvorenej zmluvy (napr. nájomnej zmluvy), objednávky, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, číslo OP/pasu, číslo vodičského preukazu, podpis, geolokalizačný údaj získaný prostredníctvom GPS.

Z dôvodu ochrany svojho majetku a bezpečnosti má Spoločnosť nainštalované zariadenia GPS vo všetkých svojich vozidlách, ktoré zapožičiava klientom na základe zmluvy. Daná inštalácia zariadení GPS v zapožičiavaných vozidlách je zmluvnou podmienkou Spoločnosti nevyhnutnou pre zapožičanie vozidla.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu 10 rokov, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktných osôb svojich zákazníkov, napr. ak príde odovzdať / prevziať zapožičané vozidlo, respektíve inak konať vo Vašom mene, Vami poverená osoba (napríklad zamestnanec, alebo rodinný príslušník, atď.) a napr. podpíše konkrétny dokument. V tomto prípade Spoločnosť bude spracúvať aj osobné údaje tejto kontaktnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis, prípadne iný údaj ktorý poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov tejto kontaktnej osoby napr. ako ďalšej zmluvnej strany (svojho zákazníka) je plnenie / realizácia daného úkonu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktnej osoby po dobu trvania predmetného vzťahu, resp. po dobu uchovania kontaktnou osobou podpísaného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi (napr. ak sa jedná o dokumenty z predzmluvného vzťahu 1 rok, ak o dokumenty zo zmluvného vzťahu 10 rokov)

Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, na spracúvaní osobných údajov kontaktnej osoby ako ďalšej zmluvnej strany (resp. svojho zákazníka) pre plnenie konkrétneho úkonu.

Na toto spracúvanie teda nie je potrebný súhlas.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Evidencia zákazníkov v rámci poskytovania služieb autopožičovne

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom evidencie Vašej osoby ako zákazníka / potencionálneho zákazníka, alebo kontaktnej osoby, najmä z dôvodu zachytenia údajov týkajúcich sa histórie využitých služieb počas návštev u Spoločnosti, a to na základe existujúceho predzmluvného alebo zmluvného vzťahu, na právnom základe podľa a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, nakoľko evidenciu zákazníkov považuje Spoločnosť za svoj oprávnený záujem.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu trvania / evidencie tohto vzťahu (v prípade predzmluvných vzťahov 1 rok, v prípade zmluvných vzťahov 10 rokov), v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Z dôvodov vzájomnej spolupráce môže Spoločnosť osobné údaje poskytnúť, respektíve sprístupniť týmto príjemcom:

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Spracovanie účtovných dokladov

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov a plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Teda na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady). Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov a po dobu danú príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov. Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Vymáhanie právnych nárokov, pohľadávok a vybavenie sťažností

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj napríklad za účelom preukazovania, vymáhania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného relevantného dokumentu (napr. faktúry), a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnej zmluvy alebo iného relevantného dokumentu a po dobu 10 rokov, resp. po dobu vymáhania svojich právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané v rozsahu Vášho podnetu / sťažnosti / žiadosti, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to po dobu 1 roka od vybavenia Vášho podania. Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

AUTOBAZÁR

V súvislosti s poskytovaním služieb autobazáru Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, spracúva ich v dokumentovej aj v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť. V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním týchto služieb autobazáru:

 • Výkup a predaj jazdených vozidiel
 • Prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte

Spoločnosť pri poskytovaní vyššie uvedených služieb spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely:

 • Realizácia predzmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis a údaje o vozidle (výrobca, model, EČV, VIN, dátum prvej registrácie, platnosť STK, platnosť EK), a to na účely komunikácie s Vami v súvislosti s vybavením Vašej požiadavky pri prejavení záujmu o poskytnutie služby autobazáru (napr. žiadosť o kalkuláciu/cenovú ponuku). Spoločnosť zároveň môže evidovať dokumenty, ktoré v rámci tohto predzmluvného vzťahu vzniknú.

Za týmto účelom Spoločnosť získané osobné údaje spracúva po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu sú údaje vymazané, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcami osobných údajov môžu byť advokáti, exekútori alebo iné zákonom oprávnené subjekty.

 • Realizácia zmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely evidencie a plnenia uzatvorenej zmluvy (napr. kúpno-predajnej zmluvy), objednávky, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, rodné číslo, číslo OP a číslo bankového účtu, podpis a údaje o vozidle (výrobca, model, EČV, VIN, dátum prvej registrácie, platnosť STK, platnosť EK).

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu 10 rokov, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcami osobných údajov môžu byť advokáti, exekútori alebo iné zákonom oprávnené subjekty.

 • Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktných osôb svojich zákazníkov, napr. ak vo Vašom mene koná Vami poverená osoba (napríklad zamestnanec, alebo rodinný príslušník, atď.). V tomto prípade Spoločnosť bude spracúvať aj osobné údaje tejto kontaktnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis, prípadne iný údaj ktorý poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov tejto kontaktnej osoby napr. ako ďalšej zmluvnej strany (svojho zákazníka) je plnenie / realizácia daného úkonu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktnej osoby po dobu trvania predmetného vzťahu, resp. po dobu uchovania kontaktnou osobou podpísaného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi (napr. ak sa jedná o dokumenty z predzmluvného vzťahu 1 rok, ak o dokumenty zo zmluvného vzťahu 10 rokov).

Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, na spracúvaní osobných údajov kontaktnej osoby ako ďalšej zmluvnej strany (resp. svojho zákazníka) pre plnenie konkrétneho úkonu. Na toto spracúvanie teda nie je potrebný súhlas.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Spracovanie účtovných dokladov

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov a plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Teda na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady). Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov a po dobu danú príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov. Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Vymáhanie právnych nárokov, pohľadávok a vybavenie sťažností

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj napríklad za účelom preukazovania, vymáhania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného relevantného dokumentu (napr. faktúry), a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnej zmluvy alebo iného relevantného dokumentu a po dobu 10 rokov, resp. po dobu vymáhania svojich právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané v rozsahu Vášho podnetu / sťažnosti / žiadosti, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to po dobu 1 roka od vybavenia Vášho podania. Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

MARKETING, ZASIELANIE INFORMAČNÝCH SMS SPRÁV, ZISŤOVANIE SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV

Spoločnosť ako prevádzkovateľ, na právnom základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, získava Vaše osobné údaje priamo od Vás v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, v niektorých prípadoch aj podpis a prípadne ďalšie údaje, ktoré poskytnete Spoločnosti z dôvodu personalizácie ponuky (napríklad preferovaná značka vozidla, účel kúpy vozidla), a to na tieto účely:

 1. zasielania informačnej SMS správy, ktorou Vás Spoločnosť môže napríklad upozorniť na blížiaci sa termín konca platnosti STK Vášho vozidla, ktoré ste si u Spoločnosti zakúpil, alebo v súvislosti s vykonaním servisnej kontroly, a podobne.
 2. marketingu, v rámci ktorého Vás Spoločnosť môže v súvislosti so svojimi podnikateľskými činnosťami kontaktovať s informáciami o ponukách výrobkov a služieb, o aktuálnych akciách a súťažiach, vrátane marketingového prieskumu trhu, a to najmä nie však výlučne formou newslettera. Môžete sa tak dozvedieť napríklad zaujímavosti z firemného života Spoločnosti, novinky zo sveta automobilov a servisu špeciálne akcie, zľavy, súťaže a informácie o podujatiach.
 3. zisťovania spokojnosti zákazníka, aby si Spoločnosť overila, či ste bol spokojný s poskytnutými službami a produktami.

Spoločnosť Vás môže kontaktovať v súvislosti s daným účelom / danými účelmi v rámci jeho podnikateľskej činnosti (napr. v súvislosti s predajom a servisom vozidiel, development-om, realitnou činnosťou), a to telefonicky, sms, e-mailom, alebo poštovou zásielkou.

Súhlas môžete udeliť osobne v prevádzke Spoločnosti alebo v prevádzkach sprostredkovateľov: HÍLEK STK Senica, s.r.o., IČO: 36 233 366, HÍLEK group a.s., IČO: 44 233 094, prípadne na marketingových akciách Spoločnosti. Súhlas môžete udeliť aj elektronicky, napríklad odoslaním vyplneného formulára na webovej stránke www.hilek.sk, alebo e-mailom.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete udeliť ku všetkým účelom a) – c), alebo iba ku konkrétnemu účelu. Svoj súhlas viazaný ku konkrétnemu účelu môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na hilek.gdpr@hilek.sk alebo v prípade newslettera  zakliknutím na tlačidlo odhlásenia. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Na základe Vášho súhlasu bude Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, ktorým je niektorý alebo všetky Vami odsúhlasené účely (zasielanie informačnej SMS správy, marketing, zisťovanie spokojnosti zákazníka), teda bude ich spracúvať po dobu, kým Spoločnosť bude existovať a realizovať toto spracúvanie.

Po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov ku konkrétnemu účelu, Spoločnosť zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v dokumentovej a / alebo v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť.

Z dôvodu zvyšovania kvality služieb, komplexnosti komunikácie a individuálneho prístupu Spoločnosti s cieľom prispôsobiť svoju ponuku Vašim potrebám a preferenciám, Spoločnosť realizuje marketingové aktivity na základe profilovania osobných údajov a v prípade zasielania niektorých informačných sms správ aj automatizovaným rozhodovaním. Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

V súvislosti s evidenciou Vášho súhlasu Vás Spoločnosť zároveň zaeviduje do svojej zákazníckej databázy.

Spoločnosť môže moje osobné údaje poskytnúť sprostredkovateľovi ECOMAIL.CZ, s.r.o., ČR, IČO: 02762943. Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

Spoločnosť ako sprostredkovateľ v súvislosti s marketingom:

Spoločnosť na základe Vášho dobrovoľného súhlasu v súlade s GDPR poskytuje Vaše osobné údaje spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215, a jej sprostredkovateľom za účelom/účelmi: a) zisťovanie spokojnosti zákazníkov (po kúpe, oprave, zvolávacie akcie) na dobu 8 rokov, b) marketingové služby (testovacie jazdy, zasielanie magazínu, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk) na dobu 8 rokov, c) poskytnutie finančnej výhody pre držiteľa preukazu osoby zdravotne ťažko postihnutej na dobu 10 rokov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy dpo@skoda-auto.sk. Podrobné informácie: http://www.skoda-auto.sk/ostatne/predaj-popredajne-sluzby, http://www.skoda-auto.sk/ostatne/marketingove-aktivity.

Spoločnosť na základe Vášho dobrovoľného súhlasu v súlade s GDPR poskytuje Vaše osobné údaje aj spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 a jej sprostredkovateľom za účelom/účelmi: a) zisťovanie spokojnosti zákazníkov (po kúpe, oprave, zvolávacie akcie) na dobu 8 rokov, b) marketingové služby (testovacie jazdy, zasielanie magazínu, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk) na dobu 8 rokov, c) poskytnutie finančnej výhody pre držiteľa preukazu osoby zdravotne ťažko postihnutej na dobu 10 rokov. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@porsche.sk. Podrobné informácie: https://www.vw.sk/impressum/ochrana-osobnych-udajov.

 • Evidencia zákazníkov v rámci marketingu, zasielania informačných sms správ, zisťovania spokojnosti zákazníkov

Na základe existencie vzťahu (udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov) Vás Spoločnosť zároveň zaeviduje do zákazníckej databázy v rozsahu osobných údajov uvedených v predmetnom súhlase (Vaše meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a prípadne ďalšie údaje, ktoré poskytnete Spoločnosti z dôvodu personalizácie ponuky), za účelom zaevidovania Vašej osoby ako zákazníka, na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, nakoľko prevádzkovateľ považuje evidenciu zákazníkov za svoj oprávnený záujem. Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, ktorým je evidencia Vašej osoby ako zákazníka, ktorý udelil súhlas v rámci marketingu a/alebo zasielania informačných sms správ a/alebo zisťovania spokojnosti zákazníkov a na základe tohto súhlasu sa realizuje toto spracúvanie, t. j. po dobu platnosti tohto súhlasu dotknutej osoby / do odvolania jej súhlasu.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

MARKETINGOVÉ AKCIE

Spoločnosť ako prevádzkovateľ realizuje marketingové akcie s vyhotovením fotografií a natáčaním audio-vizuálnych záznamov z týchto akcií, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle www.hilek.sk, na svojich profiloch sociálnych médií, alebo v tlači,  za účelom propagácie svojej spoločnosti a ponúkaných služieb alebo vozidiel.

O marketingovej akcii Spoločnosti sa môžete dozvedieť napríklad z webového sídla Spoločnosti, z profilov Spoločnosti na platformách sociálnych médií, z tlače, a pod. V prípade ak ste Spoločnosti v minulosti udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, môže Vás o pripravovanej marketingovej akcií informovať Spoločnosť aj priamo (napríklad formou newslettera alebo aj inou formou).

Z dôvodu, že Spoločnosť na marketingových akciách vyhotovuje fotografie a natáča audio-video záznamy z týchto akcií, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle www.hilek.sk, na svojich profiloch sociálnych médií, alebo v tlači, v prípade ak sa marketingovej akcie zúčastníte, predmetom spracúvania budú Vaše osobné údaje v rozsahu fotografie a audiovizuálneho záznamu. Spoločnosť takto získa Vaše osobné údaje priamo od Vás.

Vaše osobné údaje bude Spoločnosť spracúvať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, ktorým je propagácia Spoločnosti, teda po dobu existencie Spoločnosti.

Toto spracúvanie je oprávneným záujmom Spoločnosti na propagácií svojej spoločnosti a ponúkaných služieb alebo vozidiel,  v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“.

Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak voči zverejnenej fotografii, na ktorej ste zachytený máte námietku, nakoľko sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, napíšte nám na uvedenú e-mailovú adresu svoju námietku s identifikáciou svojej fotografie. Vašu fotografiu odstránime a nebudeme ju ďalej spracúvať/zverejňovať). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt, fotograf, alebo iný sprostredkovateľ ak Spoločnosť v rámci danej akcie využije služby iného subjektu v súvislosti s realizáciou danej akcie.

V rámci tohto spracúvania sa nerealizuje profilovanie, automatizované rozhodovanie, ani prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

SÚŤAŽ

 Spoločnosť ako prevádzkovateľ realizuje súťaže v pozícii usporiadateľa, pričom pravidlá a podmienky aktuálnej súťaže, vrátane spôsobu zapojenia sa do aktuálnej súťaže, sú osobitne zverejnené na webovej stránke www.hilek.sk.

V prípade, ak Spoločnosť realizuje súťaže prostredníctvom Facebooku, pravidlá a podmienky aktuálnej súťaže, vrátane spôsobu zapojenia sa do aktuálnej súťaže budú zverejnené na profile Spoločnosti. Spoločnosť vyhlasuje, že Facebook neorganizuje súťaže Spoločnosti, ani ju nijako nepropaguje či nesponzoruje a ani nemá voči účastníkom v súťaži žiadne záväzky.

Spoločnosť bude Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu podľa zverejnených podmienok súťaže, zvyčajne v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo a/alebo adresa. A v prípade súťaže realizovanej prostredníctvom Facebooku aj v rozsahu osobných údajov uvedených v profile účastníka súťaže.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Spoločnosti ako usporiadateľa súťaže a rovnako aj súťažiacich podľa konkrétnych pravidiel súťaže. Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia sa nemôžete zúčastniť súťaže.

Účasťou v konkrétnej súťaži (v prípade súťaži na Facebooku Like – nutím predmetného statusu Spoločnosti a komentovaním) pristupujete k podmienkam danej súťaže a Spoločnosti vzniká oprávnenie spracúvať Vaše osobné údaje za účelom realizácie danej súťaže,  na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.  Spoločnosť bude Vaše osobné údaje uchovávať po dobu určenú podľa podmienok aktuálnej súťaže, ktoré budú zverejnené.

V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Príjemcami, respektíve kategóriami príjemcov Vašich osobných údajov môžu byť:

 • zmluvní partneri Spoločnosti, ktorí poskytujú služby a/alebo plnenia podmienky týkajúce sa súťaže,
 • osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci,
 • advokát, audítor a iní príjemcovia v zmysle osobitných

V prípade súťaže Spoločnosti realizovanej prostredníctvom Facebooku budú príjemcom Vašich osobných údajov aj návštevníci profilu Spoločnosti a spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Usmernenie na ochranu údajov vydané spoločnosťou Facebook je dostupné na https://facebook.com/about/privacy/.

 • Realizácia mimozmluvných vzťahov na základe Vášho súhlasu/Marketing a evidencia súhlasov

Výherca súťaže môže udeliť Spoločnosti svoj súhlas s vyhotovením jeho podobizní (fotografií) a zvukovo-obrazových záznamov (spotov/videí) a s ich zverejnením verejnosti s uvedením (zverejnením) napríklad iba jeho krstného mena a časti adresy bydliska (mesto/obec), v súvislosti s jeho účasťou a výhrou v súťaži, s oznámením o výhre v súťaži, s odovzdaním výhry v súťaži, a to všetko na webovom sídle usporiadateľa súťaže www.hilek.sk a na jeho profile v sociálnej sieti Facebook.

Na základe tohto súhlasu získa Spoločnosť ako usporiadateľ súťaže osobné údaje priamo od výhercu súťaže, ktorý tento súhlas udelil, v rozsahu jeho mena, priezviska, bydliska, obrazovej podobizne v rozsahu fotografie a videa, podpisu, za účelom prezentácie uskutočnenej súťaže, jej výhercu a odovzdanej výhry (vyššie uvedeným spôsobom) a tým aj propagácie Spoločnosti.

Spoločnosť bude spracúvať osobné údaje výhercu súťaže, ktorý tento súhlas udelil po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, ktorým je prezentácia uskutočnenej súťaže, jej výhercu a odovzdanej výhry a tým aj propagácia Spoločnosti, teda po dobu existencie Spoločnosti.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na právnom základe súhlasu výhercu súťaže so spracúvaním jeho osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Výherca súťaže je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať e-mailom na hilek.gdpr@hilek.sk. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Usporiadateľ súťaže po uplynutí doby platnosti tohto súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov od výhercu súťaže zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu týchto osobných údajov.

V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a usporiadateľ súťaže nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Príjemcom osobných údajov môžu byť návštevníci webového sídla a sociálnej siete usporiadateľa súťaže, verejnosť, advokát, audítor a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov. V súvislosti so zverejnením osobných údajov na sociálnej sieti Facebook je príjemcom aj spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Usmernenie na ochranu údajov vydané spoločnosťou Facebook je dostupné na https://facebook.com/about/privacy/.

DEVELOPMENT/REALITNÁ ČINNOSŤ 

Spoločnosť realizuje výstavbu viacerých developerských projektov a zároveň vykonáva realitnú činnosť, v rámci ktorej realizuje predaj a kúpu nehnuteľností (pozemkov, bytov a domov). V rámci týchto činností spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

V súvislosti s predajom a kúpou nehnuteľností Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás (napríklad aj odoslaním vyplneného kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke Spoločnosti), alebo z verejne dostupných zdrojov (napríklad obchodný register, kataster nehnuteľností), spracúva ich v dokumentovej aj v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci tejto podnikateľskej činnosti Spoločnosti za žiadnym z nižšie uvedených účelov nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Spoločnosť v rámci development-u a realitnej činnosti spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely:

 • Realizácia predzmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, prípadne ďalšie údaje ktoré nám poskytnete, a to na účely komunikácie s Vami v súvislosti s vybavením Vašej požiadavky pri prejavení záujmu o kúpu alebo predaj nehnuteľnosti (napr. žiadosť o cenovú ponuku, alebo o vykonanie obhliadky nehnuteľnosti). Spoločnosť zároveň môže evidovať dokumenty, ktoré v rámci tohto predzmluvného vzťahu vzniknú.

Za týmto účelom Spoločnosť získané osobné údaje spracúva po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu sú údaje vymazané, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný 

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor, exekútor alebo iný zo zákona oprávnený subjekt.

 • Realizácia zmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely evidencie a plnenia uzatvorenej zmluvy (napr. rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpno-predajnej zmluvy), objednávky, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, stav, podpis.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu 10 rokov, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.  Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor, exekútor alebo iný zo zákona oprávnený subjekt.

 • Realizácia mimozmluvných vzťahov na základe Vášho súhlasu/Marketing a evidencia súhlasov

Na právnom základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, Vás môže Spoločnosť kontaktovať e-mailom alebo telefonicky za účelom dohodnutia si stretnutia a/alebo za účelom zasielania ponúk, informácii a noviniek z oblasti realitnej činnosti.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete Spoločnosti udeliť formou odoslania (zakliknutím tlačidla “Odoslať“) vyplneného kontaktného formulára na webovej stránke Spoločnosti: www.podlesikom.sk, alebo inou formou, napríklad osobne vlastnoručným podpisom, alebo formou e-mailu. Súhlasy môže V súvislosti s evidenciou Vášho súhlasu Vás Spoločnosť zároveň zaeviduje do svojej zákazníckej databázy.

V prípade udelenia Vášho súhlasu na tento účel bude Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete, a to po dobu piatich (5) rokov odo dňa poskytnutia Vášho súhlasu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na hilek.gdpr@hilek.sk. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Po uplynutí doby platnosti tohto súhlasu, alebo po obdržaní odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov Spoločnosť zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zo zákona oprávnený subjekt.

 • Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktných osôb svojich zákazníkov, napr. ak vo Vašom mene koná Vami poverená osoba (napríklad zamestnanec, alebo rodinný príslušník, atď.). V tomto prípade Spoločnosť bude spracúvať aj osobné údaje tejto kontaktnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis, prípadne iný údaj ktorý poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov tejto kontaktnej osoby napr. ako ďalšej zmluvnej strany (svojho zákazníka) je plnenie / realizácia daného úkonu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktnej osoby po dobu trvania predmetného vzťahu, resp. po dobu uchovania kontaktnou osobou podpísaného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi (napr. ak sa jedná o dokumenty z predzmluvného vzťahu 1 rok, ak o dokumenty zo zmluvného vzťahu 10 rokov).

Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, na spracúvaní osobných údajov kontaktnej osoby ako ďalšej zmluvnej strany (resp. svojho zákazníka) pre plnenie konkrétneho úkonu.

Na toto spracúvanie teda nie je potrebný súhlas.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Evidencia zákazníkov v rámci realitnej činnosti

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom evidencie Vašej osoby ako zákazníka / potencionálneho zákazníka (resp. kupujúceho / predávajúceho, budúceho kupujúceho / budúceho predávajúceho), alebo kontaktnej osoby, a to na základe existujúceho vzťahu (predzmluvného alebo zmluvného vzťahu alebo vyjadrenia Vášho súhlasu), na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa“, nakoľko evidenciu zákazníkov považuje Spoločnosť za svoj oprávnený záujem.

Na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu trvania / evidencie vyššie uvedeného vzťahu (napr. v prípade predzmluvných vzťahov: 1 rok, zmluvných vzťahov: 10 rokov, súhlasu: po dobu potrebnú na splnenie účelu spracúvania, na ktorý bol súhlas udelený, resp. po dobu platnosti tohto súhlasu/do jeho odvolania), v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, audítor alebo iný zo zákona oprávnený subjekt.

 • Spracovanie účtovných dokladov

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov a plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Teda na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady). Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov a po dobu danú príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov. Príjemcom osobných údajov môžu byť advokáti, audítori, exekútori, alebo zákonom oprávnené subjekty.

 • Vymáhanie právnych nárokov, pohľadávok a vybavenie sťažností

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj napríklad za účelom preukazovania, vymáhania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného relevantného dokumentu (napr. faktúry), a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnej zmluvy alebo iného relevantného dokumentu a po dobu 10 rokov, resp. po dobu vymáhania svojich právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané v rozsahu Vášho podnetu / sťažnosti / žiadosti, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to po dobu 1 roka od vybavenia Vášho podania. Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor, audítor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Sprostredkovanie finančného produktu: hypotekárny úver

Spoločnosť Vám v rámci realitnej činnosti ako subdodávateľ (ďalší sprostredkovateľ) sprostredkúva možnosť využitia hypotekárneho úveru od bankových inštitúcii prostredníctvom sprostredkovateľa: CENTRUM ÚVEROV s.r.o., IČO: 51 431 483, https://www.centrumuverov.eu/.

Za účelom sprostredkovania poskytnutia hypotekárneho úveru (uzatvorenia úverovej zmluvy), Spoločnosť ako ďalší sprostredkovateľ (subdodávateľ) získa Vaše osobné údaje priamo od Vás, v rozsahu Vášho mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, a  to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Teda na spracúvanie Vašich osobných údajov na uvedený účel nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko toto spracúvanie sa realizuje v rámci plnenia predzmluvných vzťahov medzi Vami a prevádzkovateľom. Spoločnosť v tomto vzťahu vystupuje ako subdodávateľ (ďalší sprostredkovateľ).

Spoločnosť poskytne Vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu, na uvedený účel sprostredkovateľovi CENTRUM ÚVEROV s.r.o., IČO: 51 431 483 a prevádzkovateľom, ktorými sú bankové inštitúcie (resp. Vami vybraná banka):

Spoločnosť Vaše osobné údaje ďalej nespracúva a neuchováva.

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

V súvislosti s poskytovaním stavebných prác Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, spracúva ich v dokumentovej aj v elektronickej forme a v súlade s dobrými mravmi a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť. V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ak Vám poskytuje stavebné práce na tieto účely:

 • Realizácia predzmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, a to na účely komunikácie s Vami v súvislosti s vybavením Vašej požiadavky pri prejavení záujmu o poskytnutie stavebných prác (napr. žiadosť o cenovú ponuku). Spoločnosť zároveň môže evidovať dokumenty, ktoré v rámci tohto predzmluvného vzťahu vzniknú.

Za týmto účelom Spoločnosť získané osobné údaje spracúva po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu sú údaje vymazané, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo ak nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“.

Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcami osobných údajov môžu byť advokáti, audítori, alebo iné zákonom oprávnené subjekty.

 • Realizácia zmluvných vzťahov a evidencia príslušnej dokumentácie

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely evidencie a plnenia uzatvorenej zmluvy (napr. zmluvy o dielo), objednávky, vrátane vybavenia prípadných reklamácií, v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo, e-mail, podpis, iné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu 10 rokov, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Príjemcami osobných údajov môžu byť advokáti, exekútori alebo iné zákonom oprávnené subjekty.

 • Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktných osôb svojich zákazníkov, napr. ak vo Vašom mene koná Vami poverená osoba (napríklad zamestnanec, alebo rodinný príslušník, atď.). V tomto prípade Spoločnosť bude spracúvať aj osobné údaje tejto kontaktnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón, podpis, prípadne iný údaj ktorý poskytne. Účelom spracúvania osobných údajov tejto kontaktnej osoby napr. ako ďalšej zmluvnej strany (svojho zákazníka) je plnenie / realizácia daného úkonu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje kontaktnej osoby po dobu trvania predmetného vzťahu, resp. po dobu uchovania kontaktnou osobou podpísaného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi (napr. ak sa jedná o dokumenty z predzmluvného vzťahu 1 rok, ak o dokumenty zo zmluvného vzťahu 10 rokov).

Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, na spracúvaní osobných údajov kontaktnej osoby ako ďalšej zmluvnej strany (resp. svojho zákazníka) pre plnenie konkrétneho úkonu. Na toto spracúvanie teda nie je potrebný súhlas.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Evidencia zákazníkov v rámci poskytovania stavebných prác

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje aj za účelom evidencie Vašej osoby ako zákazníka / potencionálneho zákazníka, alebo kontaktnej osoby, najmä z dôvodu zachytenia údajov týkajúcich sa histórie využitých služieb počas návštev u Spoločnosti, a to na základe existujúceho predzmluvného alebo zmluvného vzťahu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ Na získanie a spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel teda nie je potrebný Váš súhlas.

Za týmto účelom získané osobné údaje spracúva Spoločnosť po dobu trvania / evidencie tohto vzťahu (v prípade predzmluvných vzťahov 1 rok, v prípade zmluvných vzťahov 10 rokov), v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcami osobných údajov môžu byť advokáti, audítori alebo iné zákonom oprávnené subjekty.

 • Spracovanie účtovných dokladov

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje na účely vedenia účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov a plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Teda na spracúvanie osobných údajov na tieto účely nie je potrebný Váš súhlas, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť uchovávať účtovné a daňové doklady). Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnych účtovných dokladov a po dobu danú príslušnými právnymi predpismi, t.j. 10 rokov. Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor, audítor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

 • Vymáhanie právnych nárokov, pohľadávok a vybavenie sťažnosť

Spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj napríklad za účelom preukazovania, vymáhania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo iného relevantného dokumentu (napr. faktúry), a to na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy“. Spoločnosť spracúva za týmto účelom Vaše osobné údaje v rozsahu konkrétnej zmluvy alebo iného relevantného dokumentu a po dobu 10 rokov, resp. po dobu vymáhania svojich právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak sa na nás obrátite so sťažnosťou, podnetom alebo žiadosťou. Účelom takého spracúvania je vybavenie Vášho podnetu/sťažnosti/žiadosti s cieľom zabezpečiť kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané v rozsahu Vášho podnetu / sťažnosti / žiadosti, najmä Vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to po dobu 1 roka od vybavenia Vášho podania. Právnym základom pre toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Príjemcom osobných údajov môže byť advokát, exekútor alebo iný zákonom oprávnený subjekt.

ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI MAJETKU A OSÔB KAMEROVÝM SYSTÉMOM

Spoločnosť je vlastníkom kamerového systému. Na účely ochrany majetku Spoločnosti a zabezpečenia dôkazov pre prípad vzniku škody Spoločnosti, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov, sú priestory Spoločnosti a s časti aj verejné priestranstvo monitorované kamerovým systémom. Vstup do monitorovaného priestoru je riadne označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

V prevádzke Spoločnosti v Senici sa kamerovým systémom monitorujú vnútorné priestory autosalónov, sklad a najbližšie okolie budovy Spoločnosti nachádzajúce sa na ulici Vajanského 24, 905 01 Senica. V prevádzkach Spoločnosti v Malackách a v Skalici sa kamerovým systémom monitorujú vnútorné priestory autosalónov a sklady (kamerový systém je tu napojený na pult centrálnej ochrany sprostredkovateľa). Exteriérové a interiérové kamery sú s nočným videním.

V prípade ak sa pohybujete v monitorovanom priestore, Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje priamo v rozsahu: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu (bez zvukového záznamu). Spoločnosť teda získala Vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu na uvedený účel priamo od Vás, pohybovaním sa v monitorovanom priestore.

Kamerový systém je zapnutý 24 hodín, avšak obrazový záznam sa nahráva iba v prípade detekcie pohybu v zornom poli kamery. V prípade, že záznam nie je využitý v priestupkovom alebo trestnom konaní, bude vymazaný po 5 dňoch odo dňa jeho vyhotovenia. Prístup k informačnému systému majú len oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom.

Právnym základom na toto spracúvanie je oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je predovšetkým ochrana majetku prevádzkovateľa, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa, zabezpečenie dôkazov pre prípad vzniku škody Spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom za nevyhnutné z dôvodu, že nevie zabezpečiť ochranu týchto záujmov iným, rovnako účinným spôsobom ako kamerovým systémom. Na spracúvanie osobných údajov na tieto účely teda nie je potrebný Váš súhlas, keďže poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmov Spoločnosti.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

V rámci tohto spracúvania nedochádza k profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a Spoločnosť nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

 

Príjemcami Vašich osobných údajov sú / môžu byť:

 • Sprostredkovateľ, ktorý poskytuje služby SBS v prevádzkach Spoločnosti v Malackách a v Skalici, spoločnosť EX3, s.r.o., IČO: 36 256 145
 • advokát a orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe zákona: súd, orgány činné v trestnom konaní.

SOCIÁLNE SIETE

Spoločnosť prevádzkuje nasledovné stránky sociálnych médií:

 

Účelom spracovania údajov je zdieľať obsah webových stránok Spoločnosti a prezentácia Spoločnosti.

Prostredníctvom sociálnych sietí sa môžete dozvedieť viac o živote Spoločnosti a jej podnikateľských aktivitách, o novinkách, súťažiach, aktuálnych ponukách Spoločnosti a za týmto účelom si pozrieť fotografie alebo videá.

Okrem Spoločnosti existujú ešte prevádzkovatelia platformy sociálnych médií:

Prevádzkovateľom Facebooku je spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb žijúcich mimo USA alebo Kanady je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Usmernenie na ochranu údajov vydané spoločnosťou Facebook, dostupné na https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a použití osobných údajov spoločnosťou Facebook. Navyše vysvetľuje aké možnosti v nastaveniach Facebook ponúka na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho rozličné konfiguračné možnosti a aplikácie zabraňujú prenosu údajov na Facebooku, napr. https://webgraph.com/resources/facebookblocker/.

Prevádzkovateľom služby Instagram je spoločnosť Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. („Instagram“). Bližšie informácie a príslušné opatrenia na ochranu údajov spoločnosti Instagram môžete nájsť na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Aj títo prevádzkovatelia sú do istej miery ďalším prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, na ktorého však má Spoločnosť iba obmedzený vplyv a v mnohých prípadoch nedokáže ovplyvniť spracovanie osobných údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií. Tam, kde to poskytovatelia platformy sociálnych médií Spoločnosti umožnia, dbá na to, aby jej stránky sociálnych médií boli zostavené podľa možnosti v súlade s ochranou osobných údajov.

V rámci tohto spracúvania môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov aj mimo EHP, na územie Spojených štátov amerických (USA). Prenos osobných údajov do USA je možné uskutočniť na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield).

Webové stránky Spoločnosti môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete Facebook. Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte prístup na internetové stránky Spoločnosti, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo Vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z internetových stránok Spoločnosti ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve internetovej stránky Spoločnosti, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou internetovej stránky Spoločnosti na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou webových stránok Spoločnosti.

Vaše osobné údaje, ktoré ste zadali na stránkach sociálnych médií, ako napr. komentáre, videá, obrázky, like, verejné správy atď., sú publikované platformou sociálnych médií a Spoločnosť ich v žiadnom prípade nepoužíva na iné účely ani nespracúva. V tomto prípade teda bude Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom vo Vašom facebookovom profile a údaje, ktoré jej poskytnete. Právnym základom tohto spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR „spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.“ Takéto spracovanie údajov prebieha v záujme našich vzťahov s verejnosťou a komunikácie.

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR, máte právo proti tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku formou e-mailu na hilek.gdpr@hilek.sk, z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi). Viac v právach dotknutých osôb v spodnej časti tejto informácie.

Vaše osobné údaje bude Spoločnosť spracúvať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, ktorým je prezentácia Spoločnosti, teda po dobu existencie Spoločnosti.

 

V prípade akýchkoľvek otázok k spracúvaniu Vašich osobných údajov, alebo uplatneniu svojich práv neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu pre spracúvanie osobných údajov Spoločnosti  e-mailom na: hilek.gdpr@hilek.sk.

COOKIES

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webovej stránky Spoločnosti www.hilek.sk a jej podstránok, a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Ako používame cookies

Základné súbory cookies – tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, pred vyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Súbory cookies tretích strán – na webových stránkach Spoločnosti sú prepojenia na Facebook, Spoločnosť tak umožňuje ukladanie cookies tretej strane – spoločnosti Facebook. Ak chcete vedieť, ako Facebook používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Použitie cookies môžete zakázať v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Deaktivácia však môže viesť k strate možnosti využívať niektoré funkcie tejto stránky.

Prehliadaním webových stránok Spoločnosti súhlasíte so spracovaním a využívaním cookies za podmienok a najmä pre účely, ktorých popis je uvedený vyššie.

Ako kontrolovať cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ak Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje máte ako dotknutá osoba pri splnení príslušných zákonných náležitostí k dispozícii nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní podľa článku 15 GDPR

Máte právo na požiadanie bezodplatne získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak Spoločnosť takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • účeloch, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategóriach osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania Vašich osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • existencií práva požadovať od Spoločnosti opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • existencií práva podať sťažnosť (návrh na začatie konania) u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR,
 • informáciách o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od Vás,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne Spoločnosť dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobné údaje pre dotknutú osobu. Ak sú Vaše osobné údaje posielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný v súvislosti s týmto prenosom aj o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR.

 

 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR

Máte právo požadovať od Spoločnosti bezodkladnú opravu vašich nesprávnych osobných údajov (napr. pri zmene Vašich osobných údajov). Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.

 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa článku 17 GDPR

Máte právo požadovať od Spoločnosti, aby osobné údaje týkajúce sa Vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak Spoločnosť zverejnila osobné údaje je povinná ich vymazať, je zároveň povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 • právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených podľa článku 18 GDPR

Máte právo požadovať od Spoločnosti obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,
 • Spoločnosť Vaše osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, Vy ich však potrebujete na uplatnenie, výkon alebo ochranu Vašich právnych nárokov,
 • vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy Spoločnosti prevažujú nad Vašimi záujmami.

 

 • právo na prenos Vašich osobných údajov podľa článku 20 GDPR

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, alebo na základe Vášho súhlasu, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis, alebo na základe zmluvy
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR môžete proti spracovaniu Vašich osobných údajov vzniesť námietku z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane, ktoré odôvodníte (napr. ak sa z nejakého konkrétneho dôvodu domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi).

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Taktiež máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V takom prípade  Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na takéto účely.

Podľa čl. 22 GDPR máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou, povolené právom Únie alebo SR, alebo založené na Vašom výslovnom súhlase.

 • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 7 bodu 3 GDPR

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov viazaný ku konkrétnemu účelu môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti e-mailom na e-mailovú adresu: hilek.gdpr@hilek.sk, alebo v prípade newslettera zakliknutím na tlačidlo odhlásenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 • Právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, máte právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Návrh musí obsahovať informácie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, najmä  údaj o tom, kto ho podáva, proti komu návrh smeruje, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu.

KONTAKT PRE ZASIELANIE VAŠICH OTÁZOK ALEBO PRE UPLATŇOVANIE VAŠICH PRÁV NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spoločnosť má určenú zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kedykoľvek kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov alebo požadujete uplatniť svoje práva v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu: hilek.gdpr@hilek.sk

Za účelom overenia Vašej identity zo strany Spoločnosti je potrebné, aby ste v žiadosti uviedli svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Spoločnosť je Vám povinná poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže Spoločnosť predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade Vás však musí informovať.